Studenci:
Zgłoszeni - 0
Przyjęci - 407
Razem - 407
Wykładowcy:
Zgłoszeni - 0
Przyjęci - 15
Razem - 15

I. Wydział
Tajników Wróżbiarstwa

Rok I: 88/150
II. Wydział
Tajemnic Natury

Rok I: 100/150
III. Wydział
Kunsztów Czarodziejskich

Rok I: 125/150
IV. Wydział
Rzemiosł Praktycznych

Rok I: 94/150

Po zamku przechadza się czarodziejów

Wolne posady ::: Brak wolnych posad. :::

Zapisy na studenta
Zaloguj się
Harmonogram roku
Przebieg nauki
Netykieta czatowa
Statut UNM
Władze
Wykładowcy
Studenci
Wizytacje
My na Facebooku

Musisz być zalogowany,
aby zobaczyć punktację.

Ile i za co?
Dzienniki z punktacją

Stwórz teczkę IPM
IPM - Wykładowcy
IPM - Studenci
IPM - Byli wykładowcy
Świadectwa i dyplomy
Puchar Wydziałów
Turniej Trójmagiczny
Tablica Wybitnych

Pub Szych
Biblioteka
Błonia
Boisko
Cieplarnia
Gabinet Rektora
Komnata Tajemnic
Lochy
Pokój życzeń
Sala Lekcyjna
Wielka Sala
Wieża Astronomiczna
Wieża Północna
Zakazany Las
Pokój Wydziału I
Pokój Wydziału II
Pokój Wydziału III
Pokój Wydziału IV

Rok I
Rok II
Materiały Dodatkowe
Prace dyplomowe

Astronomia
Eliksiry
Historia magii
Klub pojedynków
Latanie na miotle
Łacina
Mugoloznawstwo
Numerologia
OPCM
ONMS
Starożytne runy
Transmutacja
Wampirologia
Wróżbiarstwo
Zaklęcia
Zielarstwo

Programy nauczania

Bank Gringotta
Ulica Pokątna
Lista zakupów

Aktualny numer!
Artykuły
Numery Proroka/Meduzy


Numerologia

Rok I

1. Lekcja organizacyjna, obja?nienie za?o?e? przedmiotu i jego zakresu.
- Student rozumie zasady panuj?ce na lekcji i zobowi?zuje si? do przestrzegania ich,
- Student zna i rozumie zasady oceniania i wymagania na poszczególne oceny,
- Student rozumie, ogólne za?o?enia i zagadnienia, wokó? których obraca? b?d? si? lekcje.
2. Czym jest numerologia, jej historia w pigu?ce.
- Student zna poj?cie numerologii, potrafi poda? jej definicj?,
- Student wie, gdzie w ?yciu codziennym mo?na szuka? odniesie? do numerologii,
- Student wie, jaki wp?yw za?o?enia p?yn?ce z numerologii maj? na ?ycie ludzkie,
- Student potrafi poda? ró?nice mi?dzy numerologi?, a wró?biarstwem,
- Student potrafi pokrótce stre?ci? histori? numerologii i wskaza? miejsca jej g?ównego rozkwitu,
- Student potrafi poda? ?ród?a, z których g?ównie czerpa?a numerologia wspó?czesna.
3. Systemy numerologiczne, Pitagoras
- Student potrafi wymieni? minimum dwa najbardziej znane systemy numerologiczne,
- Student potrafi wskaza? z jakich ?róde? g?ównie czerpa?a
    a) Numerologia pitagorejska
    b) Numerologia wedyjska
    c) Numerologia kabalistyczna
- Student zna posta? Pitagorasa, wie, w jakich czasach ?y? i potrafi poda? par? z jego osi?gni ?yciowych i tez,
- Student potrafi poda? najwa?niejsze fakty dotycz?ce Organizacji Pitagorejczyków.
4. Redukcja teozoficzna.
- Student potrafi poda? autora tej techniki i obja?ni? nie?cis?o?ci zwi?zane z jego okre?laniem,
- Student potrafi poda? zalety i wady tej metody,
- Student potrafi zredukowa? teozoficznie ka?dy podany mu ci?g cyfr.
5. Alfabety numerologiczne i ich zastosowanie
- Student potrafi wymieni? par? alfabetów numerologicznych i odró?ni? je od siebie,
- Student potrafi p?ynnie korzysta? z danego mu alfabetu numerologicznego,
- Student zna zastosowanie alfabetów numerologicznych.
6. Wibracje- charakterystyka. Liczby Mistrzowskie.
- Student potrafi wymieni? podstawowe wibracje i liczby mistrzowskie,

- Student potrafi stwierdzi?, na czym polega wyj?tkowo liczb mistrzowskich,
- Student potrafi przyporz?dkowa? podstawowe cechy do ka?dej z wibracji,
- Student potrafi wykorzystywa? swoje wiadomo?ci w odniesieniu do konkretnie obliczanych wibracji numerologicznych.
7. Liczby naturalne, kompatybilne, toksyczne. Liczby karmiczne.
- Student zna poj?cia liczb naturalnych (w znaczeniu numerologicznym), kompatybilnych, toksycznych oraz karmicznych,
- Student potrafi poda? przyk?ady na pary liczb naturalnych, kompatybilnych i toksycznych,
- Student potrafi poda? liczby karmiczne, ich typowe k?opoty i sposoby przepracowania,
- Student wie, w jakich sytuacjach i w jaki sposób mo?e zastosowa? wiedz? nt. wy?ej wymienionych liczb w analizie numerlogicznej.
8. Wibracja urodzenia- obliczanie i wp?yw na cz?owieka.
- Student potrafi poda? metod?, za pomoc? której b?dzie oblicza? wibracj? urodzenia i wykorzysta? j?,
- Student potrafi wskaza?, jak siln? wibracj? pod wzgl?dem portretu numerologicznego jest w. urodzenia,
- Student potrafi nakre?li? wp?yw wibracji na osob?, której wibracje analizuje,
- Student potrafi zaproponowa? porady ?yciowe dla osoby, której wibracj? analizuje na podstawie swych oblicze? i analizy.

9. Wibracja urodzenia- kontynuacja.
(?wiczenia praktyczne dotycz?ce wibracji urodzenia)

10. Wibracja imienia i nazwiska- obliczanie i wp?yw na cz?owieka.
- Student potrafi poda? metod?, za pomoc? której b?dzie oblicza? wibracj? urodzenia i wykorzysta? j?,
- Student potrafi poda? sk?adowe tej wibracji i ich znaczenie,
- Student potrafi wykorzysta? swoj? wiedz? by okre?li? wp?yw wibracji na osob? i zaproponowa? par? rad ?yciowych dla osoby, której portret numerologiczny tworzy.
11. Wibracja imienia i nazwiska- kontynuacja.
(?wiczenia praktyczne dotycz?ce wibracji urodzenia)

12. Wibracja podpisu- obliczanie i wp?yw na cz?owieka, analiza. Podsumowanie dotychczas poznanych wibracji.
- Student potrafi obliczy? wibracj? podpisu,
- Student potrafi poda? jej znaczenie,
- Student potrafi wykorzysta? swoj? wiedz?, by okre?li? wp?yw wibracji na osob? i zaproponowa? par? porad ?yciowych dla kogo?, kogo portret numerologiczny tworzy,
- Student potrafi poda? dotychczas poznane wibracje, ich znaczenie w portrecie numerologicznym i u?y? ich do analizy numerologicznej.

13. Egzamin ko?cowy.

14. Lekcja bonusowa w stylu „Cukierek albo psikus” w zale?no?ci od wyników egzaminu. Wystawianie ocen.

Rok II

1. Lekcja organizacyjna. Przypomnienie wibracji poznanych w klasie pierwszej.
- Student posiad? ca wiedz? wymagan? w programie nauczania klasy pierwszej i potrafi j? stosowa?.
2. Przypomnienie informacji dotycz?cych tworzenia portretu numerologicznego i znacze? wibracji.

3. Numerologiczna warto imienia- rozszerzenie dotychczasowych wiadomo?ci.
- Student wie, jakie czynniki w imieniu maj? najwi?ksze znaczenie,
- Student potrafi odnie dane zapisane numerologicznie w imieniu do osoby, której portret tworzy,
- Student potrafi zaproponowa? korzystne imi? na bierzmowanie dla osoby, której portret tworzy.
4. Numerologia barw.
- Student zna oddzia?ywanie mi?dzy barwami i wibracjami,
- Student potrafi dla ka?dej wibracji wybra? odpowiedni? barw? i uargumentowa? ten wybór,
- Student zna podstawowe informacje dotycz?ce czakr.
5. Numerologia sukcesu.
- Student potrafi obliczy? wibracj? sukcesu,
- Student potrafi zinterpretowa? wibracj? sukcesu w odniesieniu do ca?ego portretu numerologicznego,
- Student potrafi zaproponowa? ?cie?k? kariery lub wymieni? sprawy, na które osoba, której portret robi powinna szczególnie zwraca? uwag?.
6. Transformacja numerologiczna.
- Student zna poj?cie transformacji numerologicznej,
- Student wie, kiedy transformacja si? dokonuje,
- Student zna wady i zalety transformacji,
- Student potrafi udzieli? niezb?dnych rad i zaproponowa? rozwi?zania, w przypadku gdy wymagana jest transformacja i chcemy, by by?a ona korzystna,
- Student potrafi zinterpretowa? transformacj? w portrecie numerologicznym w odpowiedni sposób.
7. Numerologia mi?osna.
- Student potrafi obliczy? wibracj? mi?osn?,
- Student potrafi zinterpretowa? wibracj? mi?osn?,
- Student potrafi zastosowa? swoj? wiedz? udzielaj?c rad w zakresie zwi?zków,
- Student potrafi dopasowa? do siebie osoby w zakresie wibracji mi?osnej, udzieli? im rad i przestrzec ich przed mo?liwymi problemami w zwi?zku,
- Student potrafi wykorzysta? swoj? wiedz? przy tworzeniu portretu numerologicznego.
8. Numerologia dni tygodnia.
- Student zna numerologiczne znaczenie dni tygodnia i wie, sk?d ono wynika,
- Student potrafi zinterpretowa? dzie? urodzenia osoby, której portret tworzy i odnie go do ca?o?ci (portretu).
9. Numerologia i astrologia.
- Student zna zale?no?ci mi?dzy numerologi? a astrologi?,
- Student potrafi przyporz?dkowa? odpowiednie cia?o niebieskie ka?dej z wibracji,
- Student potrafi odnie t? wiedz? do potencja?u osoby,
- Student potrafi zastosowa? t? wiedz? przy tworzeniu portretu numerologicznego.
10. Podsumowanie wszystkich dotychczasowych wiadomo?ci- pe?ny portret numerologiczny.

11. Sprawdzian dotychczasowych wiadomo?ci.

12. -14. Numerologia Chi?ska.

Dodał: Rozpustnica Czoi Zrng | Wyświetleń: 2596

Uzyskaj Pomoc!
SAMOUCZEK
Zadaj pytanie

26 września 2017
20:15
- Zebranie Wydziału II
Dormitorium
Wydziału II (WEJDŹ)


28 września 2017
20:15
- Zebranie Wydziału III
Dormitorium
Wydziału III (WEJDŹ)


28 września 2017
20:45
- Zebranie Wydziału I
Dormitorium
Wydziału I (WEJDŹ)
17:55:00 - Wampirologia* - unm_lochy
18:30:00 - Starożytne Runy - unm_wieza_polnocna
19:05:00 - Zielarstwo - unm_cieplarnia
19:40:00 - Historia Magii - Wydział III - unm_komnata_tajemnic

Rozkład zajęć
Prace domowe
Informacje dla
nowych studentów

Usprawiedliwienia
Skargi/propozycjeEviline Brown
Sandra Green
Ola Cooper
Laura Sloth

Prefekci Naczelni:
Liselotta Mercado
-


Prefekci Wydziałów:
-
-
-
-Napisał: Paula DuCraine
Mariko Prefektem 2k17! 💪

Napisał: Liselotta Mercado
Popieram! Mariko na prefekta!

Napisał: K Kaes
Hola!

[Odsiej myśli]

Opiekun:
Perkins Del Alpaka

Zasady
Wyniki i nagrody
Mistrzowie Pojedynków

Opiekun
Agnieszka Anderson

Zasady
Grafik rozgrywek
Puchar
Hogwart.edu.pl jest stroną tworzoną przez fanów i dla fanów, w związku z prowadzeniem strony autorzy nie otrzymują żadnych dochodów. Hogwart.edu.pl nie jest związane z J.K. Rowling, Scholastic Books, Bloomsbury Publishing, Wydawnictwem Media Rodzina ani Warner Bros. Wszystkie materiały związane z książkami J.K. Rowling należą do Scholastic Books (USA), Bloomsbury Publishing (UK) i Wydawnictwa Media Rodzina (PL). Harry Potter Publishing Rights © J.K. Rowling. Wszelkie materiały powiązane z filmami o Harrym Potterze należą do Warner Bros. TM oraz © Warner Bros. Ent.2005-2017 - www.hogwart.edu.pl | ©CMS by Arsh (Rogacz)
Theme by Charlie Lupinus