Podręcznik do Numerologii dla klasy 1.

 

 

Podręcznik do Numerologii ver. 3.0

 

Wydawca: Londyn. Esy i Floresy.


  

Spis treści

Wstęp

Historia Numerologii

Systemy Numerologiczne

Pitagoras

System Pitagorasa

Redukcja Teozoficzna

Alfabet Numerologiczny

Wibracje

Wyzwania

Portret Numerologicznywstep

 

Człowiek od zarania dziejów starał się uporządkować świat wokół
siebie. Wprowadził pojęcie czasu, podzielił go na pory roku,
miesiące, tygodnie i dni. Każdy dzień określił liczbą. Porządek
świata został nazwany. Liczby odzwierciedliły zasady, którymi
ten porządek się kieruje.Od chwili przyjścia na świat mamy do
czynienia ze światem materialnym, w którym liczby określają
wszystko co nas otacza. Każdy z nas urodził się w określonym
miejscu i pod wpływem określonej wibracji numerologicznej.
Nawet, jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy ta wibracja
oddziaływuje na nas przez całe życie. Jak cały Wszechświat
również Numerologia jest harmonią cech pozytywnych i negatywnych.
Nie ma liczb gorszych i lepszych. Można mówić o ich bardziej
lub mniej wykorzystanym potencjale.

 

Numerologia (łac. numerus - liczba + gr. lógos - słowo; nauka)
astrologiczna wiedza tajemna o magicznym, ukrytym znaczeniu liczb,
także systemy obliczeń opartych na przypisywaniu literom
określonych liczb.
W czasach starożytnych, kiedy powstała większość nauk tajemnych,
jak tarot, chiromancja i astrologia, narodziła się też numerologia.
Pitagoras, grecki filozof z V w.p.n.e. stworzył koncepcje opartą
na twierdzeniu, że liczby mają magiczne znaczenie pozwalające
opisać świat. To wiedza o liczbach, ich właściwościach i możliwościach
jakie dają każdemu z nas. Dzięki niej możesz dowiedzieć się,
dlaczego czasami nie potrafisz poradzić sobie z drobiazgami
lub dlaczego zdarzają Ci się niespodziewane dary od losu.
To liczby rządzą otaczającym nas światem i warto poznać ich
tajemnice. Już tysiące lat temu wtajemniczeni mędrcy zgłębiali
znaczenia liczb, szukając w nich odpowiedzi na pytania dotyczące
sensu istnienia świata. Powstała nawet nauka o symbolice liczb
i ich mistycznych znaczeniach - numerologia. Okazało się bowiem,
że potęga zawarta w liczbach może niszczyć lub tworzyć, zapewniać
sukces lub sprowadzać klęskę. Numerologia swoim rodowodem sięga
zamierzchłych czasów starożytnego Babilonu, Izraela, kultury
Majów i niektórych plemion afrykańskich. Jednak prawdziwą kolebką
numerologii są Chiny, gdzie najwcześniej za pomocą liczb określano
energetyczny wizerunek wszechświata. Chińscy numerolodzy uważali
bowiem, że każdej energii, czyli wibracji, przypisana jest
określona liczba. Oznacza to, że wszystko, co istnieje, da
się przedstawić za pomocą liczb, dlatego tak ważne jest poznanie
treści ukrytych w każdej z nich. Jest to wiedza, dzięki której
możemy określić zjawiska do tej pory niezauważalne, a dotyczące
zarówno nas samych, jak i otaczającego nas świata.

 

 
historia numerologii 

 

Odkąd człowiek usiłuje zrozumieć sam siebie i rzucić światło na tajemnicę
wszechświata, liczby zawsze stanowiły wyzwanie dla jego wyobra?ni. Niegdyś
uważano je za święte symbole. Wiedza o liczbach, stosowana w matematyce,
astronomii i astrologii, znana była w zamierzchłej starożytności już w
XI wieku p.n.e. kapłanom egipskim. Nieco pó?niej natrafiamy na jej ślady
u Babilończyków, Fenicjan, a także w Indiach, w Chinach i w kręgu odległych
od nas cywilizacji Majów i Azteków.
Za twórcę europejskiej numerologii uważa się wielkiego greckiego mędrca
i mistyka z Samos - Pitagorasa. Co prawda niektórym trudno uwierzyć, że był
w stanie wymyślić coś innego niż twierdzenia, które dzisiaj dzieci wkuwają w
szkołach, ale jednak to prawda. Żył on i działał w VI wieku p.n.e., jego nauki
kontynuowali następni (tzw. Pitagorejczycy). W myśl zasad szkoły pitagorejskiej
"wszelkie zjawiska zachodzące we wszechświecie, dostępne zmysłom czy też
wykraczające poza ich możliwości poznawcze, można sprowadzić do wzorów
liczbowych". Właśnie symbolika liczb, której bogactwo interpretacyjne już
w owych czasach było imponujące, otwierała ludziom bramę do wyższych światów
i pełnego zrozumienia wszelkich tajemnic.
Na powstawanie i rozwijanie się Numerologii miała wpływ także tradycja mistyki
żydowskiej mająca swoje ujście w Kabale. Kabaliści upatrywali w Piśmie w 22
literach alfabetu hebrajskiego tajemny szyfr świata, którego autorem miał
być sam Jahwe. Klucz do zrozumienia owego szyfru stanowiła gematria - sztuka
obliczania liczbowych odpowiedników słów. Gematria wychodziła z przekonania,
ze Bóg stwarzał świat wypowiadając nazwy kolejnych rzeczy, czyli że litery
alfabetu hebrajskiego stanowiły narzędzie stworzenia. Kabaliści uważali
również, iż obecny w imieniu danej osoby kod numeryczny określa jej charakter,
odsłaniając zarazem to, co jej pisane.
Tak więc powstając Numerologia czerpała głównie z dwóch ?ródeł: wierzeń
(wywodzących się z Kabaly) i tradycji pitagorejskiej. Nie należy zapominać,
że najstarsze zapiski o tym rodzaju magii pochodzą z roku 2500 p.n.e. , znad
Nilu. Tak wiec kultura Starożytnego Egiptu również wywarła pewien wpływ na
magię liczb. Numerologia ma mocne związki z psychologia i jest nauką
bardzo dynamicznie się rozwijająca. Szybko dostosowuje się do potrzeb
i oczekiwań ludzi różnych epok. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat wykształciło
się wiele wariantów, od niezwykle racjonalnej Numerologii amerykańskiej
do całkowicie irracjonalnej Numerologii francuskiej. 
systemy numerologiczne 
  

Możemy wyodrębnić dwa systemy numerologiczne:

1. Chaldejski, mający swoje korzenie w indyjskiej Wedze
i systemach kabalistycznych,
2. Pitagorejski, który powstał około roku 508 p.n.e. Pitagorejczycy
uważali, że element boski we Wszechświecie wyrażony jest w matematyce,
człowiek zaś może uchwycić naturę rzeczy tylko przez liczbę. System
Pitagorejski zdominował numerologię zachodnią.
 
Pitagoras
 

Grecja, wysoce rozwinięty już przed narodzinami Chrystusa kraj, pod względem
kulturalnym jak również politycznym zyskała sobie długowieczną sławę. Chlubą
narodu nie były tylko dokonania architektoniczne, malarskie czy rze?biarskie
ale przede wszystkim osobowości wychowane pod znakiem rozwoju intelektualnego.
Wśród nich, na największą uwagę zasługuje Pitagoras z Samos.

Znane są do dziś liczby niewymierne, słynne twierdzenie Pitagorasa, system
filozoficzny zwany pitagoreizmem czy twierdzenie równoległych. Wszytko to
zawdzięczamy temu człowiekowi.
Urodził się on na wyspie w 572 roku p.n.e. i pozostał na niej do 40 roku swojego
życia. W tym wieku wyruszył z Jonii w podróż podczas której niewątpliwie nabył
wiele nowych doświadczeń.
Po pewnym czasie postanowił wykorzystać i przekazać je w Krotonie w Grecji
zakładając związek pitagorejski. Ten właśnie moment można uznać za początek
kariery Pitagorasa, a być może kariery jego uczniów.

Sam osławiony filozof i matematyk z Samos nie pozostawił po sobie żadnych pism
ani innego typu śladów świadczących o jego geniuszu. Jedyną, aczkolwiek
najpotężniejszą pozostałością po nim stała się organizacja pitagorejczyków.
Odzwierciedlić relacje pomiędzy mistrzem a jego uczniami jest dziś stosunkowo trudno.
Uważa się, że to uczniowie udowodnili twierdzenie Pitagorasa i dokonali odkryć
w dziedzinie geometrii natomiast mistrz wniósł wkład w strefę religijno-filozoficzną.
Przypisywanie pionierowi organizacji przez członków wszystkich jej dokonań miało
mieć podłoże symboliczne.
Chcieli mieć swój autorytet, wielkiego mędrca, który prowadzić ich miał ku poznaniu
nieznanego.. Szkoła przetrwała swojego założyciela na ponad 100 lat.

Związek pitagorejski miał przede wszystkim charakter etyczno-religijny,
pomimo tego,że brał udział w walkach politycznych w Grecji. Podstawami
wierzeń tego związku były:

- Istnienie duszy i ciała jako odrębnych części człowieka(Grecy
wyobrażali sobie duszę podobną do ciała).
- Możliwość wejścia duszy w ciało (niezależnie od jego formy, nawet zwierzęcia).
- Wyższość duszy nad ciałem.
- Ciało jako więzienie duszy.
- Istnienie duszy w ciele jest karą za popełnione winy (ale można
było je odkupić i wyzwolić duszę).
- Celem życia jest wyzwolenie duszy.
- Możliwość wyzwolenia duszy poprzez praktyki religijne (misteria).

Podstawą przyjęcia do związku pitagorejskiego był pięcioletni okres próbny.
Charakterystyczne było to, że nie istniały w tym wymogi co do płci, rekrutować
mogli się mężczy?ni jak i kobiety.
W pięć lat przed przystąpieniem do związku należało zachować wstrzemię?liwość,
posłuszeństwo wobec przełożonych, złożyć śluby milczenia, a także zgodzić się
na uznanie wspólnoty dóbr członków organizacji (każdy kto wstąpił, automatycznie
oddawał swe dobra do użytku wspólnego, ale jednocześnie mógł korzystać z środków
reszty, co było dobrym ). Przede wszystkim kandydat sposobem na podniesienie
się Np. z rangi żebraka miał się zobowiązać, poza uczestnictwie w misteriach,
do poświęcenia się zgłębiania wiedzy i prowadzenia pracy naukowej. To wszystko
miało być sposobem na oczyszczenie duszy.
Po śmierci Pitagorasa związek podzielił się na dwie grupy. Byli to ci,
którzy wybrali drogę etyczno-religijną, tzw. Akuzmatycy oraz ci, którzy
poświęcili się nauce, odrzucając sławę i chęć wyróżnienia się, czyli tzw.
Matematycy. Osiągnięcia naukowe przypisuje się właśnie tej drugiej grupie.
Należą do nich:

- stworzenie teorii równoległych,
- twierdzenie o sumie kątów w trójkącie, w czworokącie i wieloboku,
- odkrycie liczb niewymiernych 
system pitagorasa 


 

Numerologia swoją magią oczarowała wiele wybitnych postaci znanych
z kart historii. Jedną z nich był grecki matematyk Pitagoras.
Przez całe życie odkrywał tajemnice wibracji poszczególnych
liczb, ich właściwości oraz oddziaływanie na otoczenie.
Pitagoras jest autorem najpopularniejszego systemu numerologicznego,
będącego podstawą dla współczesnych numerologów.
System swój
oparł na liczbach od jednego do dziewięciu, uważając je za liczby
podstawowe, ponieważ wszystkie liczby wielocyfrowe, zsumowane,
a następnie sprowadzone do najprostszej postaci, zawsze dadzą
jedną z nich, na przykład
235 = 2 + 3 + 5 = 10 = 1 + 0 = 1.
Dziesiątka po zredukowaniu daje nam jedynkę. Numerologia jest
też mocno powiązana z astrologią.

 

 
Redukcja teozoficzna


 

Jest to technika, wymyślona przez Pitagorasa, dzięki której każdą
liczbę możemy przedstawić przy pomocy jednej cyfry. Metoda polega
na sumowaniu cyfr, z których składa się liczba, do momentu
otrzymania pojedynczej cyfry.

17121974=1+7+1+2+1+9+7+4=32=3+2=5
Niektórzy numerolodzy zapisują tą liczbę jako: 32/5, gdyż 32 wywiera
pewien wpływ na 5.

Jeżeli cyfra 17121974 jest datą urodzenia 17-12-1974 to obliczając
Liczbę Wibracji Urodzenia rachunek powinniśmy wykonać następująco:
(1+7)=8
(1+2)=3
(1+9+7+4)=21=2+1=3
W rezultacie otrzymujemy:
8+3+3=14=1+4=5 czyli 5

 

 
Alfabet numerologiczny 


 


W W numerologii każdej literze alfabetu możemy przypisać
wartość liczbową. W ten sposób każdemu słowu odpowiada liczba,
będąca 'sumą' jego liter. Liczba ta prezentuje odmienną naturę
słowa. Tym sposobem numerologia umożliwia przekształcanie zdań w
cyfry, odkrywając ukryte relacje pomiędzy słowami.

Ľ= A
Ć= C
Ę= E
Ł= L
Ó= O
Ż,Ż= Z

 

 
wibracje


 

Każda liczba posiada specyficzną energię, która jest charakterystyczna tylko
dla niej. Energię tę nazywamy WIBRACJĄ. Połączone wibracje różnych liczb nadają
oryginalny rys osobowościowy nieodłącznie towarzyszący każdemu człowiekowi
w trakcie całego życia. Zmienność wibracji i tym samym wahań charakterologicznych
jest zależna od wielu czynników.

1. Wibracja urodzenia.

Do obliczenia Wibracji Urodzenia wystarczy znajomość pełnej daty
urodzenia (dzień, miesiąc, rok). Przykład: Pani X urodziła się 5.06.1970 r.
Sumujemy cyfry występujące w dacie. Otrzymujemy liczbę 28, którą sprowadzamy do
cyfry 1 ( 2+8= 10; 1+0= 1). Tak więc Wibracja Urodzenia tej pani to Jedynka.


2. Wibracja imienia i nazwiska.

Każdy z nas posiada indywidualną Wibrację Imienia i Nazwiska, lecz w przeciwieństwie
do Wibracji Urodzenia może się ona zmieniać. W dodatku mówi o nas najwięcej
uwzględniając wewnętrzne potrzeby oraz to jak postrzegają nas inni. Dlatego
na początek proponuję tę charakterystykę.

Pierwszą czynnością jest napisanie na kartce pełnego imienia (imion) i nazwiska.
Następnie znając alfabet numerologiczny możemy zająć się opisem:

- Wibracji Życia Wewnętrznego - wszystkie cyfry odpowiadające samogłoskom należy
zapisać nad imieniem i nazwiskiem, dodać je do siebie w tej samej linii
i sprowadzić do jednej cyfry.

- Wibracji Ekspresji Zewnętrznej - wszystkie cyfry odpowiadające spółgłoskom
należy zapisać pod imieniem i nazwiskiem, podobnie jak w powyższym przykładzie
dodać je do siebie w tej samej linii i sprowadzić do jednej cyfry.

- Celów życiowych - należy połączyć końcowy rezultat obu powyższych wibracji
(dodać cyfry) w wyniku czego otrzymamy liczbę odpowiadającą naszym celom życiowym.


3. Wibracja podpisu.

Należy napisać swoje pseudo na kartce i podstawić za każda literę odpowiednia
cyfrę, po sumowaniu wyjdzie nam wynik w postaci 1 cyfry.

4. Wibracja Temperamentu (Uzdolnień)


Okre?la zdolno?ci i skłonno?ci najsilniej zaznaczonych u danej osoby. Liczby z Wibracji Indywidualno?ci dzielimy w następujšcy sposób:


Liczby mentalne: 1, 7, 8, 9
Liczby emocjonalne: 2, 3, 6, 9
Liczby intuicyjne: 2, 7, 9
Liczby fizyczne: 4, 5, 8
Liczby artystyczne: 3, 6, 9
Liczby naukowe: 1, 4, 5, 7, 8, 9

Liczby handlowe: 2, 4, 8


PRZYKŁAD:

A=1
N=5
N=5
A=1

N=5
O=6
W=5
A=1
K=2


Cyfra 1 = 3
Cyfra 2 = 1
Cyfra 3 = 0
Cyfra 4 = 0
Cyfra 5 = 4
Cyfra 6 = 1
Cyfra 7 = 0
Cyfra 8 = 0
Cyfra 9 = 0

Liczby mentalne: 1, 7, 8, 9 = 3+0+0+0=3
Liczby emocjonalne: 2, 3, 6, 9 = 1+0+1+0=2
Liczby intuicyjne: 2, 7, 9 = 2+0+0=2
Liczby fizyczne: 4, 5, 8 = 0+4+0=4
Liczby artystyczne: 3, 6, 9 = 0+1+0=1
Liczby naukowe: 1, 4, 5, 7, 8, 9 = 3+0+4+0+0+0=7
Liczby handlowe: 2, 4, 8 = 1+0+0=1

 

 
wyzwania

Wyzwania życia działają niezależnie od pozostałych wibracji i stanowia swego rodzaju wyzwanie
jakiemu staramy się sprostać. W pozytywnej ich realizacji, konieczna jest współpraca naszej woli.
Wyzwania przedstawiają ewentualne przeszkody do pokonania, sytuacje przychodzące po to,
aby poddać nas próbie – zmuszają nas do znalezienia odpowiedniego sposobu na wyjscie „z impasu”,
rozwiązania konfliktu, czy problemu. Zawarty jest w nich swego rodzaju test, który będzie się
powtarzał przez pewien czas, w różnych dziedzinach naszego życia,dopóki nie
zrozumiemy samej istoty danego mechanizmu, pozwalającej naobrócenie negatywnego
potencjału w pozytywny – nasze problemy odpowiadają naszym słabościom, niedouczeniu
i nasze Wyzwania właśnie umożliwiają nam naukę na praktycznych przykładach w ogniu
codziennych zmagań. Jedynym sposobem na to, aby uwolnić się od tych wymagań (negatywnych ich
skutków), jest zaakceptowanie ich i postaranie się im sprostać.

Obliczanie wyzwan


I WYZWANIE - oddziałuje od urodzenia do około 40 roku życia.
dzień - miesiąc urodzenia LUB miesiąc - dzień urodzenia (odejmujemy zawsze mniejszą liczbę od większej)

II WYZWANIE - oddziałuje od około 40 roku życia.
miesiąc - rok urodzenia LUB rok - miesiąc urodzenia (odejmujemy zawsze mniejszą liczbę od większej)

WYZWANIE GŁÓWNE - oddziałuje przez całe życie.
I WYZWANIE - II WYZWANIE lub II WYZWANIE - I WYZWANIE (odejmujemy zawsze mniejszą liczbę od większej) 
portret numerologiczny
 

Aby stworzyć swój własny portret numerologiczny
należy wziąć pod uwagę :


- Wibracja Urodzenia (niezmienna),

- Wibracja Imienia i Nazwiska (zmienna przy każdej zmianie
nazwiska i przy nadawaniu nowych imion),
- Wibracja Podpisu (zmienna przy każdej zmianie pseudo).

Aby portret byl bardziej szczegolowy mozna  umiescic w nim wiecej elementow.

(Np. Wyzwania, liczby mistrzowskie, karmiczne itd.)
Wzór portretu:


Portret numerologiczny [imie nazwisko wydzial]

 

I. Wibracja urodzenia:

[Data urodzenia] -> [redukcja teozoficzna] = [wibracja]

Moja wibracja urodzenia: [wynik powstaly przy redukcji]

 

[Krotki opis cech charakteru, swojej osoby zgodny z powyzsza wibracja.]

 

II. Wibracja imienia i nazwiska:

 

[Imie(imiona) nazwisko]

1. Wibracja energii wewnętrznej:
 

[Wypisane samogłoski z imienia(imion) nazwiska] -> [zamiana ich na cyfry i redukcja teozoficzna] = [wibracja]

Moja wibracja energii wewnętrznej: [cyfra powstala przy redukcji]

 

[Opis powstaly przy pierwszej wibracji uzupełniony o nowe cechy zgodne z dana wibracja.]

 

2. Wibracja ekspresji zewnętrznej

 

[Wypisane spółgłoski z imienia(imion) nazwiska] -> [zamiana ich na cyfry i redukcja teozoficzna] = [wibracja]

Moja wibracja ekspresji zewnetrznej: [cyfra powstala przy redukcji]

[Opis powstaly przy poprzednich wibracjach uzupełniony o nowe cechy zgodne z nowa wibracja.]

 

3. Wibracja celow życiowych

 

[Wibracja energii zewnętrznej] + [Wibracja ekspresji zewnętrznej] = [Wibracja celow życiowych(redukcja teozoficzna jeśli jest potrzebna)] 

Moja wibracja celow zyciowych: [cyfra powstala z dodawania poprzednich wibracji, ewentualnej redukcji]

[Opis powstaly przy poprzednich wibracjach uzupełniony o nowe cechy z godne z nowa wibracja.]

 

III. Wibracja podpisu

 

Podpis 

[Podpis] -> [zamiana liter w podpisie na cyfry i redukcja teozoficzna] = [wibracja podpisu ]

 

[Opis powstaly przy poprzednich wibracjach uzupełniony o nowe cechy z godne z nowa wibracja.]


Opracował Mariusz Black, uzupelnila/przeksztalcila Luiza Vercelli

Edycja podrecznika by Damon podczas Remontu Biblioteki, a takze by Luiza  podczas uzupelniania/przeksztalcania podrecznika.